Colofon

Over deze website

Alle Amsterdamse Akten is een project van het Stadsarchief Amsterdam. Deze site is ontwikkeld dankzij genereuze steun van het Mondriaan fonds.

Voor vragen over het project:
alleakten@amsterdam.nl

Ontwikkeling

Dog And Pony Amsterdam


Alle rechten voorbehouden

De inhoud van deze site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets uit de teksten en het beeldmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, via opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris van Amsterdam.


Disclaimer

Hoewel het Stadsarchief Amsterdam ernaar streeft om correcte en actuele informatie te verschaffen, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Daarnaast behoudt het Stadsarchief Amsterdam zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.